De bepalingen VII.122 VII.147/38 De bepalingen VII.122 VII.147/38 De bepalingen De tekst van de bepalingen is identiek VII.122 § 1. Elke consument..." />

www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  VII.122 - VII.147/38 : Rechten van de betrokkene

  Het algemene kader: de GDPR

  De hier becommentarieerde bepalingen zijn niet langer van kracht sedert de invoegetreding op 25 mei 2018 van de GDPR. De verwijzing naar de wet van 8 december 1992 is bijgevolg niet langer toepasselijk.

  De GDPR kent de beschermde persoon verschillende rechten toe:

  • het recht op informatie
   • bij de registratie (artikelen 13 en 14),
   • bij de rectificatie,
   • bij de wissing van de gegevens (artikel 19) en
   • wanneer de verantwoordelijke een schending vaststelt van zijn persoonsgegevens (artikel 34).
  • het recht op inzage in de verwerkte gegevens (artikel 15)
  • het recht op rectificatie van de gegevens (artikel 16)
  • het recht op wissing van de gegevens (het recht op "vergetelheid") (artikel 17)
  • het recht op beperking van de verwerking (artikel 18)
  • het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20)
  • het recht van bezwaar (artikel 21)
  • het recht om gevrijwaard te blijven van een geautomatiseerde individuele beslissing (artikel 22).

  De GDPR erkent het recht van de Europese en nationale wetgevers om deze rechten te beperken wanneer een dergelijke beperking de essentie van de grondrechten en -vrijheden eerbiedigt en een noodzakelijke en evenredige maatregel is in een democratische samenleving en deze beperking erop gericht is, een reeks in artikel 23 genoemde doelstellingen te waarborgen, met name inzake nationale veiligheid, nationale defensie, openbare veiligheid, preventie en opsporing van inbreuken, enz.

  De bepalingen van het WEB met betrekking tot gereglementeerde kredieten beperken de rechten van de betrokken partijen niet. Integendeel, zij versterken hun rechten door de overdracht van gegevens te verbieden, behalve binnen de grenzen die zij aangeven.

   

  Rechten van de betrokkenen