www.belgium.be logo BE

    GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

    Sancties (VII.123, VII.124 en VII.125)

    Het Wetboek (artikel XV.86/1) bepaalt strafsancties van niveau 2 voor zij die de artikelen VII.123 en VII.124 overtreden. Artikel XV.8 bepaalt strafsancties van niveau 3 voor zij die te kwader trouw de artikelen VII.123, VII.124, VII.125 en VII.128 overtreden.

    Bovendien, overeenkomstig artikel VI.38, lid 2, wanneer een overeenkomst met een consument werd gesloten ingevolge een oneerlijke handelspraktijk bedoeld in de artikelen VI.93 tot VI.95, VI.100, 1° tot 11°, 13° tot 15°, 18° tot 23°, en artikel VI.103, 3° tot 7°, kan de rechter, onverminderd de gemeenrechtelijke sancties, de terugbetaling aan de consument van de door hem betaalde bedragen bevelen, zonder teruggave van het reeds geleverde product.