www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  Verschuldig blijvende saldo

  Definitie

  Artikel I.9, 63° - Verschuldigd blijvende saldo

  Het bedrag dat moet gestort worden om het opgenomen kapitaal af te lossen, weder samen te stellen of terug te betalen.

   

  Commentaar

   

  Het belang van de toepassing van de wet

  Het verschuldigd blijvende saldo is een belangrijk begrip voor de toepassing van de wet. Het is het verschuldigd blijvend saldo (in kapitaal) dat op de vervaldatum van de termijn van de consument dient gevraagd worden (art. VII.106). het is op basis van het verschuldigd blijvende saldo dat de boetes en schadebedingen moeten worden berekend die de kredietgever kan vorderen in geval van niet-uitvoering (art. VII.106 CK - VII.147/22 HKRB- VII.147/23 HKOB). De betalingen na verval van de termijn worden prioritair geïmputeerd op het verschuldigd blijvende saldo (art. VII.106 CK - VII.147/22 HKRB ). Tenslotte is het een informatie element dat de kredietgever moet verstrekken op de maandelijks uittreksels van de kredietopening en de aflossingstabellen.

   

  Draagwijdte van het begrip  

  Het verschuldigd blijvende bedrag wordt in verhouding met het kapitaal gedefinieerd. Het is het principieel bedrag dat moet betaald worden om het kapitaal af te lossen, weder samen te stellen of terug te betalen: het verschuldigd blijvende saldo is het resterend verschuldigd bedrag in hoofdsom. Het kapitaal zelf, wordt gedefinieerd onder art. I.9, 60° als de schuld in hoofdsom die moet terugbetaald worden (wat een vorm van tautologie is… ). Het kapitaal begrip is verschillend voor kredieten met regelmatige aflossingen in kapitaal en voor de kredietopeningen verbonden aan een lopende rekening. Eens het verschuldigd blijvende saldo wordt berekend, kan het kan het geen kosten of interesten van welke aard ook inhouden, zelfs geen nalatigheidsinteresten.

   

   

  Het verschuldigd blijvende saldo in de toepassing van art. 14 van het KB van 14 september 2016

  Het KB betreffende de kosten en de berekening van het JKP van 14 september 2016, herneemt onder art. 14, § 1, een bijzondere definitie van het verschuldigd saldo: Voor de toepassing van dit artikel moet onder verschuldigd saldo worden verstaan, het nog niet terugbetaalde bedrag der aan de consument toegestane kredietopnemingen met inbegrip van de debetinteresten  (en dus zonder rekening te houden met de kosten). Deze bepaling die slechts betrekking heeft op de kredietopeningen strekt er toe om een berekeningsbasis te definiëren voor de fracties van de periodieke terugbetalingen van een kredietopening of voor het bedrag dat de consument moet betalen om de nulstellingsverplichting na te leven. Het betreft dus een andere definitie van het verschuldigd bedrag dan die gedefinieerd onder art. I.9, 63°, zijnde het te betalen bedrag in hoofdsom om het kapitaal af te lossen of terug te betalen. Het verschil bestaat er in dat de debet interesten moeten worden toegevoegd aan het terug te betalen kapitaal om het minimumbedrag van de termijnen te berekenen.