www.belgium.be logo BE

  GEANNOTEERD WETBOEK VAN KREDIETEN AAN CONSUMENTEN

  Betalingstermijn

  Definitie

  Artikel I.9, 91° - Betalingstermijn

  De termijn die besloten ligt tussen:
     a) het tijdstip waarop de kredietgever aan de consument ofwel een geldsom of koopkracht ter beschikking stelt, ofwel met het verschaffen van het genot of het leveren van een goed of het verlenen van een dienst een aanvang maakt, en het tijdstip waarop de consument de eerste betaling moet hebben gedaan;
     b) twee opeenvolgende tijdstippen waarop de consument een betaling moet hebben gedaan.

   

  Commentaar

   

  Ontstaan

  Deze definitie werd vermeld in het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet. De definitie werd hernomen in het WER door de wet van 22 april 2016. De memorie van toelichting verduidelijkt:

  De definities voorgesteld onder 91° en 92° komen reeds voor in artikel 1, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet. Ze spruiten initieel voort uit Nederlandse regelgeving en zijn vooral bedoeld om de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage in de praktijk mogelijk te maken. Gelet op de uiterste nauwkeurigheid van deze begrippen wordt voorgesteld om deze ook te hanteren in het WER zelf en op die manier tot een verdere codificatie over te gaan.
   
   

  Betekenis

  De betalingstermijn is een tijdsinterval. De bepaling heeft betrekking op overeenkomsten waarvoor er betalingsmodaliteiten voor de consument zijn gedefinieerd bij het sluiten van de overeenkomst. Alle tijdsintervallen worden geviseerd: zowel de eerste, tussen het ter beschikking stellen van het krediet en de eerste terugbetaling, alsook de volgenden die de betaling in twee overeengekomen vervaltermijnen scheiden en dit tot het einde van de overeenkomst. Een krediet op afbetaling dat terugbetaalbaar is in 36 mensualiteiten omvat dus 36 betalingstermijnen. Het begrip betalingstermijn beantwoordt aan mensualiteiten, trimesters, semesters, … die in de overeenkomst zijn overeengekomen met regelmatige en identieke afbetalingen.

  Het concept is essentieel voor de toepassing van de JKP formule. Om de functie als meetinstrument (en dus op comparatieve wijze) van de kredietkosten te kunnen vervullen, actualiseert het JKP de toekomstige terugbetalingen van de consument op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Het is door de herverdeling in de tijd van de betaling van de kredietkosten in aanmerking te nemen dat men de kredieten kan vergelijken waarvan de modaliteiten variëren naar gelang de kredietgever.