VII.68 : Verbod op welbepaalde promotieaanbiedingen

Artikel VII.68

Artikel VII.68

Het is de verkoper van goederen of diensten verboden om prijsverminderingen te koppelen aan het opnemen van krediet, het gebruik van een kredietopening of van een hiermee verbonden kaart of betaalinstrument.

Commentaar

Deze bepaling bestond niet in de WCK. De bepaling werd ingevoerd door de wet van 19 april 2014, die de WCK opnam in het WER. Volgens de parlementaire voorbereiding : Het voorgestelde verbod is enkel van toepassing op de kredietovereenkomsten die onder het toepassingsgebied van dit Boek vallen en dus niet op de overeenkomsten die betrekking hebben op een uitgestelde betaling zoals bedoeld in artikel VII. 3, § 2, 3°. Het verbod zal niet van toepassing zijn wanneer het gaat om een klantenkaart waarbij alle cliënteel, zowel bij een krediet- als een contante aankoop op gelijkwaardige wijze vermindering krijgt bij de aankoop van goederen of diensten. Het verbod zal evenmin toepasselijk zijn indien de vermindering betrekking heeft op het gebruik van een kaart die zowel een betaalfunctie, een accreditief functie (einde maand afrekening) als een kredietfunctie heeft en de consument zelf kan beslissen welke functie wordt aangesproken(Parl. St.,Kamer, Zitt. 53, 3429/001, 26).

Het verbod richt zich met name op kredietopeningen die, meer dan andere kredietvormen, geneigd zijn om een constante schuldsituatie te veroorzaken met als gevolg dat telkens weer intresten en kosten verschuldigd zijn. Het is verboden om een consument te overhalen om te kiezen voor een krediet om van een lagere aankoopprijs te kunnen genieten. Dit is een misleidende handelspraktijk aangezien de verkoper verwacht dat de winst die hij maakt met het krediet, groter zal zijn dan de prijsvermindering die hij toestaat op de verkoop van het goed of van de dienst. De wettekst is duidelijk. De interpretatie bij de parlementaire voorbereiding wordt niet gestaafd door de parlementaire werken en is in tegenstrijd met de gestemde tekst. Deze bevat geen enkele uitzondering, zelfs niet voor kredietkaarten. Als we ervan uitgaan dat de parlementaire voorbereiding gevolgd mag worden, moet het betaalinstrument minstens en uitdrukkelijk de twee functies aanbieden (betaling en krediet) en mag de consument niet met tariefvoorwaarden worden overhaald om van deze gebruik te maken in de vorm van een krediet.


Back to top