VII.147/27: Informatie aan de zekerheidsteller (HK)

Artikel VII.147/27

Artikel VII.147/27

De kredietgever verwittigt de borg en, desgevallend, de steller van een zekerheid, wanneer de consument twee betalingen of minstens een vijfde van de totale te betalen som achterstaat. Hij geeft hem kennis van de toegekende betalingsfaciliteiten en deelt hem vooraf elke wijziging van de oorspronkelijke kredietovereenkomst mee.

Principe

In het gemene recht is de begunstigde van de zekerheid er niet toe gehouden de zekerheidsteller te informeren of de hoofdschuldenaar zijn verplichtingen nakomt. Het WER voorziet, inzake de gereglementeerde kredieten, in een minimale informatie die moet worden aangevuld door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wat de kosteloze borgen betreft.

De betalingsfaciliteiten

Artikel VII.147/27 bepaalt dat de kredietgever de zekerheidssteller op de hoogte moet brengen van de betalingsfaciliteiten die zijn toegekend aan de hoofdschuldenaar. Dat heeft duidelijk betrekking op de betalingstermijnen die de kredietgever toekent voor de uitvoering van de kredietovereenkomst. Vanuit dat standpunt is de bevoegdheid van de kredietgever beperkt. Men kan bijvoorbeeld niet de kredietovereenkomst herschikken en een overeenkomst voor lening op afbetaling verlengen van vier naar zes jaar. In dat geval gaat het immers niet meer om betalingstermijnen, maar om een nieuwe kredietovereenkomst, die slechts kan gewijzigd worden binnen de grenzen van artikel VII.145. De betalingsfaciliteiten mogen slechts betrekking hebben op de punctuele spreiding van de uitvoering van een verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst, zonder de inhoud ervan te wijzigen. Deze bepaling is van toepassing op de betalingstermijnen die zouden worden toegestaan in het kader van de verzoeningsprocedure voor de beslagrechter bedoeld in artikel VII.147/24.

Wat betreft de kredietopening, worden de betalingsfaciliteiten met het oog op de overschrijding van het kredietbedrag strikt geregeld door artikelen VII.147/15 en VII.147/16.

Informatieplicht over de betalingsachterstand

Artikel VII.147/27 legt de kredietgever een informatieplicht op jegens de steller van een persoonlijke zekerheid bij betalingsachterstand door de consument van twee termijnen of ten minste één vijfde van het totale terug te betalen bedrag. In dit artikel wordt een minimum vastgelegd. Indien de achterstand minder bedraagt, zelfs als deze blijft bestaan, moet de informatieplicht niet worden uitgevoerd. Zo moet de voortdurende achterstand van een termijn niet aan de borg worden meegedeeld. In de gevallen die worden beoogd door de bepaling, heeft de kredietgever de mogelijkheid om het krediet op te zeggen. Zelfs indien hij ervoor kiest het krediet niet op te zeggen, heeft de kredietgever de plicht de zekerheidssteller te informeren over de betalingsachterstand.

Informatie aan de borg en overschrijding van de kredietopening

Het Wetboek legt de kredietgever geen enkele informatieplicht op jegens de zekerheidssteller in geval van een overschrijding van het kredietbedrag van de kredietopening. Overeenkomstig de artikelen VII.147/15 en VII.147/16, is de kredietgever, in geval van aanhoudende overschrijding, verplicht om van de consument te eisen dat hij het bedrag van de overschrijding binnen een maximale termijn terugbetaalt. Indien dat niet gebeurt, moet hij het krediet opzeggen. De mededelingen betreffende deze overschrijdingen moeten echter eveneens worden overgemaakt aan de kosteloze borg in uitvoering van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de kosteloze borg (zie de algemene commentaar over de zekerheden).

Back to top