VII.142: Periodieke rentevoet (HK)

 

 

Artikel VII.142

 

Artikel VII.142

Voor de berekening van het bedrag van de debetrente wordt gerekend met de periodieke rentevoet.

Commentaar

De periodieke rentevoet is de rentevoet die wordt gebruikt om de interesten voor de overeenkomsten van hypothecair krediet te berekenen.

De debetrentevoet is het resultaat van de omzetting van de periodieke rentevoet in een jaarlijkse rentevoet die, net zoals het JKP, wordt meegedeeld als een vergelijkingsinstrument. Hij laat, als dusdanig, niet toe om het bedrag van de interesten te berekenen. De formule van conversie van de periodieke rentevoet in een debetrentevoet wordt verduidelijkt in artikel I. 9, 44°: Bij de hypothecaire kredieten met een onroerende bestemming is de debetrentevoet op jaarbasis I het resultaat van de vergelijking: (1 + i)n = (1 + I), waarbij i de periodieke rentevoet is en n het aantal periodes begrepen in het jaar. De conversie houdt rekening met de interesten die betaald worden aan een minder dan jaarlijks ritme. Een driemaandelijkse rentevoet van 1,8% stemt dus overeen met een jaarlijkse debetrentevoet van (1+0,018)4 = 1,07397 = (1+I), d.i. een jaarlijkse rentevoet van 1,07397-1 = 0,07397 = 7,397%. Omgekeerd stemt een jaarlijkse rentevoet van 7,397% overeen met een driemaandelijkse rentevoet van = (1 + 0,07397)(3/12) – 1 = 1,8%.

De periodieke rentevoet is vast of veranderlijk. Bijgevolg is de debetrentevoet, die berekend wordt op basis van de periodieke rentevoet, eveneens vast of veranderlijk.

De periodieke rentevoet wordt toegepast op de daadwerkelijke opnemingen van de consument (of op de betalingen die verricht worden door de kredietgever voor rekening van de consument. Zoals artikel VII.144 verduidelijkt, worden de interesten dus berekend (1) in geval van aflossing, op het verschuldigd blijvend saldo, (2) in geval van wedersamenstelling, op het kapitaal of, na een gedeeltelijke terugbetaling, op het nog terug te betalen kapitaal, (3) in geval van een eenmalige terugbetaling van het kapitaal bij het verstrijken van de kredietovereenkomst op het verschuldigd blijvend saldo en voor een kredietopening, op het gedeelte van het kapitaal dat opgenomen is.

Zie de commentaar betreffende de definitie van de periodieke rentevoet

Back to top