VII.124 - Reclame met rentevoet of cijfers betreffende de kosten

Artikel VII.124

Artikel VII.124

§ 1. Alle reclame waarin een rentevoet of cijfers betreffende de kosten van het krediet voor de consument worden vermeld bevat, op een duidelijke, beknopte en opvallende wijze de volgende standaardinformatie:
1° de identiteit van de kredietgever of, desgevallend, de kredietbemiddelaar;
2° in voorkomend geval, het feit dat de reclame een hypothecair krediet betreft dat gewaarborgd wordt door een van de zekerheden bedoeld in artikel I. 9, 53° ;
3° de debetrentevoet, met de vermelding of deze vast of veranderlijk is, alsook nadere informatie over eventuele kosten die in de totale kosten van het krediet voor de consument zijn begrepen;
4° het kredietbedrag;
5° het jaarlijkse kostenpercentage, dat in de reclame ten minste even duidelijk moet worden vermeld als elke rentevoet;
6° de duur van de kredietovereenkomst;
7° in voorkomend geval, de termijnbedragen;
8° in voorkomend geval, het totale door de consument te betalen bedrag;
9° in voorkomend geval, het aantal betalingstermijnen;
10° in voorkomend geval, een waarschuwing betreffende het feit dat mogelijke schommelingen van de wisselkoers het totale door de consument te betalen bedrag kan beïnvloeden.
Indien een contract voor een nevendienst, onder meer een verzekering, moet worden gesloten om het krediet, in voorkomend geval onder de geadverteerde voorwaarden, te verkrijgen, en de kosten van die dienst niet vooraf kunnen worden bepaald, moet de verplichting tot het sluiten van dat contract op een duidelijke, beknopte en opvallende wijze tezamen met het jaarlijkse kostenpercentage worden vermeld.
De in deze paragraaf bedoelde informatie is naargelang van de voor de reclame gebruikte drager goed leesbaar of duidelijk hoorbaar.
§ 2. De in paragraaf 1, eerste lid, 3° tot 9°, bedoelde informatie wordt verduidelijkt aan de hand van een representatief voorbeeld en dat voorbeeld wordt steeds gevolgd. De Koning stelt criteria vast voor het bepalen van dat voorbeeld.
Het kredietbedrag en de duur zijn gebaseerd op het kredietbedrag en de duur die, naargelang het soort van kredietovereenkomst waarvoor reclame wordt gemaakt, representatief zijn voor de aanbiedingen van de kredietgever of de kredietbemiddelaar of, desgevallend, voor financiering van de producten of diensten aangeboden door de verkoper. Indien er meerdere soorten van kredietovereenkomsten tegelijkertijd worden aangeboden dient er voor iedere soort kredietovereenkomst een afzonderlijk representatief voorbeeld te worden gegeven.
§ 3. De Koning kan voor iedere reclame bepalen, wat ook de gebruikte drager is, de grootte van de lettertekens inzake informatie met betrekking tot de aard van de verrichting, haar duur, de vaste of veranderlijke aard van de debetrentevoet, het bedrag van de aflossingen, het jaarlijkse kostenpercentage, en, indien het om een promotiepercentage gaat, de periode gedurende de welke dit percentage wordt toegepast.

Verwijzing naar de commentaar van artikel VII.64, § 1 inzake consumentenkrediet

Deze bepaling reproduceert artikel 11.2 van richtlijn 2014/17/EU die, mutatis mutandis, de bewoordingen van artikel 4 van richtlijn 2008/48/EG overneemt voor het consumentenkrediet. Alleen de reclame die een rentevoet of een cijfer betreffende de kosten van het krediet wordt beoogd. Lees hier de commentaar van deze bepaling in het consumentrenkrediet. Artikel 14 van het KB van 21 juni 2011 is eveneens van toepassing op het hypothecair krediet. De regeling die van toepassing is op de reclame voor de hypothecaire kredieten die een rentevoet of een cijfer betreffende de kosten van het krediet bevatten, bevat niettemin enkele verschillen:

  • de naam van de kredietgever is een verplichte vermelding.
  • indien een hypothecaire zekerheid vereist is, moet de reclame dit specifiek vermelden.
  • het JKP moet voorkomen op de reclame minstens even zichtbaar als de rentevoet; deze bepaling benadrukt dat het JKP van het representatieve voorbeeld steeds minstens even groot moet zijn als alle andere rentevoeten die voorkomen op de reclame. De grootte is evenwel niet het enige criterium. De identieke zichtbaarheid kan andere vereisten omvatten (kleur, plaats enz.).
  • een waarschuwing betreffende het valutarisico is verplicht voor de kredietovereenkomst in vreemde valuta (verboden praktijk voor consumentenkredieten).

Advies van de administratie

  • Vraag van een beroepsbeoefenaar:
    • Wij hebben gelezen dat het JKP moet worden opgenomen in de ESIS maar wij vragen ons af of wij al een JKP moeten overmaken aan de klanten tijdens de precontractuele besprekingen (opmaak van het financieel plan dat alle kosten van de verschillende akten bevat, schuldsaldoverzekering, woningverzekering). De meningen lopen uiteen in de sector betreffende dit element en een duidelijk en nauwkeurig antwoord van de Minister zou ons helpen vermits dit een invloed zal hebben op ons beheerprogramma van onze kredieten en simulaties.

Antwoord van de administratie: gelet op de bijzonder ruime definitie moet de verzending van een financieel plan beschouwd worden als reclame die cijfers betreffende de kosten van het krediet bevat.

Back to top