Sancties voor inbreuken op de reclameregels

Het Wetboek (artikel XV.87) voorziet een strafrechtelijke sanctie van niveau 3 ten overstaan van de personen die te kwader trouw inbreuken plegen op de artikelen VII.64 en VII.65 betreffende de reclame. Een sanctie van niveau 5 wordt toegepast voor inbreuken op artikel VII.67 inzake lhet leuren (XV.90, 9°) en voor inbreuken op artikel VII.68 inzake het verbod op welbepaalde promotieaanbiedingen (XV.90, 13°).

Overigens kan de rechter (krachtens artikel VI.38, lid 2), wanneer een overeenkomst met een consument werd gesloten ingevolge een oneerlijke handelspraktijk bedoeld in de artikelen VI.93 tot VI.95, VI.100, 1° tot 11°, 13° tot 15°, 18° tot 23°, en artikel VI.103, 3° tot 7°, onverminderd de gemeenrechtelijke sancties de terugbetaling aan de consument van de door hem betaalde bedragen bevelen, zonder teruggave van het reeds geleverde product.

Back to top