Sancties (VII.123, VII.124 en VII.125)

Het Wetboek (artikel XV.87) bepaalt strafsancties van niveau 3 voor zij die te kwader trouw de artikelen VII.123, VII.124 en VII.125 overtreden.

Bovendien, overeenkomstig artikel VI.38, lid 2, wanneer een overeenkomst met een consument werd gesloten ingevolge een oneerlijke handelspraktijk bedoeld in de artikelen VI.93 tot VI.95, VI.100, 1° tot 11°, 13° tot 15°, 18° tot 23°, en artikel VI.103, 3° tot 7°, kan de rechter, onverminderd de gemeenrechtelijke sancties, de terugbetaling aan de consument van de door hem betaalde bedragen bevelen, zonder teruggave van het reeds geleverde product.

Back to top