Opmerkingen van de administratie over kredietopeningen met promotionele rentevoet voor de verkoop van een goed

Uiteenzetting van de geanalyseerde praktijk

Bij sommige promotie verkopen, wordt er aan de consument voorgesteld om iets te kopen door in verschillende maandelijkse termijnen af te betalen middels een krediet zonder interest.

Het kan hier gaan om een verkoop op afbetaling die niet door de wet wordt geregeld (verkoop op krediet in minder dan twee maanden – art. VII.3, § 2, 3°). Het is echter ook mogelijk dat een dergelijke verrichting wordt georganiseerd in de vorm van een kredietopening.

De maandelijks verschuldigde betalingen voor de aanwerving van het goed of dienst zijn te betalen zonder debet interesten in het kader van het toegekende krediet.

Een dergelijke vorm van aanbod wordt gedaan met het doel om zich te richten op consumenten die nog geen kredietopeningsovereenkomst hebben gesloten en om zo de kredietgevers toe te laten hun productie te verhogen, terwijl de verkoper zijn verkoopcijfers verhoogd. Soms is het de verkoper die de kosten van de interesten op zich neemt opdat het krediet met 0% interest kan worden aangekondigd.

Deze verrichtingen leiden tot meerdere opmerkingen.

Reclame

Deze verrichtingen veronderstellen dat de reclame duidelijk melding maakt van de verplichting om een kredietopening aan te gaan, alsook van alle voorwaarden van het krediet.

Als de kredietopening gepaard gaat met betaling van kosten, mag de reclame niet voorhouden dat het JKP 0% bedraagt, gezien de gevraagde kosten voor de kredietopening een kredietlast zijn die de verkoper niet vraagt aan de koper die de prijs in contanten betaalt.

In toepassing van art. VII.64, §1, moet de debetrentevoet gepaard gaan met de informatie die betrekking heeft op alle kosten die inbegrepen zijn in de totale kost van het krediet en het JKP moet vermeld worden.

De reclame moet bovendien de prijs in contanten aanduiden en het bedrag van elk voorschot (art. VII.64, § 1, lid 1, 5°).

De debetinterestvoet die tijdelijk op 0% werd bepaald moet worden vermeld als zijnde een bijzondere voorwaarden, in overeenstemming met art. VII.65, § 2, 6°, van de wet : is verboden elke reclame die voordeeltarieven vermeldt zonder opgave van de bijzondere of beperkende voorwaarden waaraan de toekenning van deze tarieven is onderworpen.

Tenslotte herinneren wij eraan dat elke reclame die «gratis krediet» vermeldt of een gelijkaardige vermelding, anders dan de verwijzing naar het jaarlijkse kostenpercentage, bevat, verboden is (art. VII.65, §2, 8°).

Verplichtingen die voortvloeien uit art. VII.99

Elke keer dat de consument geniet van een debet interest die tijdelijk op 0% wordt bepaald, moet er een uittreksel aan de consument worden overgemaakt waarin wordt vermeld dat de debetinteresten tijdelijk op 0% zijn bepaald.

Als de reclame zich richt tot alle consumenten, ongeacht of zij al een kredietopeningsovereenkomst hebben gesloten, zal de promotionele interestvoet die wordt gepubliceerd, eveneens op toepassing moeten kunnen zijn op de consumenten die reeds een kredietopeningsovereenkomst zijn aangegaan, ongeacht of het promotioneel aanbod rechtstreeks uitgaat van kredietgever of door de verkoper ten laste wordt genomen.

Het is zo dat de consumenten, die reeds houder zijn van een kredietopening en die willen kunnen genieten van de reclame die een promotioneel aanbod aankondigt met een debet interestvoet bepaald op 0%, in toepassing van art. VII.86, §4 van de wet ervan voorafgaand wordt geïnformeerd op een duurzame drager of middels een rekeninguittreksel: het gaat hier inderdaad om een wijziging van de contractuele debet interestvoet ; van zodra de debet interestvoet opnieuw wordt gewijzigd om terug op de contractuele debet interestvoet bepaald te worden, zal de kredietgever ertoe gehouden zijn om een nieuw voorafgaandelijk schriftelijke informatie aan de consument te bezorgen middels een rekeninguittreksel.

De raadgevingsplicht en art. VII.87, § 1

De administratie heeft bedenkingen bij het feit dat de kredietopening een adequate kredietovereenkomst zou zijn voor de aanwerving van een goed of een dienst. De kredietopening brengt een risico op een permanente schuldenlast in hoofde van de consument met zich mee, zoals wordt aangetoond door de statistieken van de Centrale voor de Kredieten aan Particulieren.

In het optiek van een kredietgever die de Europese richtlijnen en de belangen van de consument in acht neemt, lijkt een lening met een regulier degressief aflossingstabel van het kapitaal veel beter te beantwoorden aan de noden van de consument.

In toepassing van art. VII.68, mag en consument niet verplicht worden om een kredietopening van onbepaalde duur aan te gaan en/of voor een bedrag dat de kosten van het gefinancierde goed of dienst overschrijdt, om een goed of dienst te verwerven aan de aangekondigde voorwaarden.

Er kan ook sprake zijn van een schending van art. VII.87 (afsluiten van een verkoop met de verplichting aan de consument om een kredietopening aan te gaan bij de kredietgever).

Advies van de administratie

Het feit een verlies van de promotie als een schadebeding te beschouwen, gaat in tegen art. 27bis, § 1 WCK die op precieze wijze de schadebedingen, die in het kader van een kredietovereenkomst kunnen worden gevorderd, regelt.

Back to top