Definities

Artikel I.1. Behoudens andersluidende bepaling in titel 2, wordt voor de toepassing van dit Wetboek verstaan onder:
1° onderneming
consument
3° minister
4° producten
5° dienst
6° goederen
7° gedragscode
8° lidstaat
9° werkdagen
10° adres
11° elektronisch adres
12° geografisch adres
13° FOD Economie
14° beoefenaar van een vrij beroep
15° Duurzame gegevensdrager

Atikel I.9. Voor de toepassing van boek VII gelden de volgende definities: (...)

34° kredietgever
35° kredietbemiddelaar
36° verbonden agent
37° kredietmakelaar
38° groep
39° kredietovereenkomst
40° kredietaanbod
41° totale kosten van het krediet voor de consument
42° jaarlijkse kostenpercentage
43° reclame
44° debetrentevoet
44/1° periodieke rentevoet
45° vaste debetrentevoet
46° verkoop op afbetaling
47° financieringshuur
48° lening op afbetaling
49° kredietopening
50° kredietovereenkomst op afstand
51° geoorloofde debetstand op een rekening
52° overschrijding
53° hypothecaire zekerheid
53/1° hypothecair krediet met een onroerende bestemming
53/2° hypothecair krediet met een roerende bestemming
53/3° hypothecair krediet
54° consumentenkrediet
55° schuldbemiddeling
56° verwerking van gegevens
57° bestand
58° verantwoordelijke voor de verwerking
59° vestiging van de kredietgever of van de kredietbemiddelaar
60° kapitaal
61° aflossing van het kapitaal
62° wedersamenstelling van kapitaal
63° verschuldigd blijvende saldo
64° gelieerde kredietovereenkomst
65° kredietbedrag
66° totale door de consument te betalen bedrag
67° FSMA
68° Bank
69° Centrale
70° nevendienst
71° kredietinstelling
72° Verzekeringsonderneming
73° gereglementeerde onderneming
74° subagent
75°
76° lidstaat van herkomst
77° lidstaat van ontvangst
78° verantwoordelijke voor de distributie
79° persoon die in contact staat met het publiek
80° wet van 2 augustus 2002
81° agenten in een nevenfunctie
82° wet van 25 april 2014
83° wet van 25 oktober 2016
84° kredietwaardigheidsbeoordeling
85° adviesdiensten
86° voorwaardelijke verplichting of garantie
87° gedeelde vermogenskredietovereenkomst
88° koppelverkoop
89° gebundelde verkoop
90° kredietovereenkomst in vreemde valuta
91° betalingstermijn
92° termijnbedrag
93° Verordening (EU) nr. 2015/751
94°
Kredietbemiddeling

Andere definitities

Het lombardkrediet
Het leuren
 

Back to top