Algemene gedragsnorm

Artikel 7.1. van de richtlijn 2014/17/EU (dat hieronder wordt weergegeven) omvat een verplichting voor de lidstaten om in hun nationaal recht een algemene gedragsregel voor professionals op te nemen om op een eerlijke, billijke, transparante en professionele wijze op te treden en rekening te houden met de rechten en belangen van de consument. Bij de omzetting van deze richtlijn in het WER heeft de Belgische wetgever het opportuun geacht om deze regel in beide systemen (consumentenkrediet en hypothecair krediet) op te nemen, met zeer kleine verschillen in de tekst en een gebrekkige vertaling in het Frans in artikel VII.70, §1, laatste lid. Deze regel wordt in elk systeem besproken, waarbij richtlijn 2014/17/EU op het hypothecair krediet deze gedragsregel in preciezere bepalingen tot uitdrukking brengt.

Algemene gedragsnorm in het consumentenkrediet

Algemene gedragsnorm in het hypothecair krediet

Artikel 7.1. van Richtlijn 2014/17 / EU

De lidstaten schrijven voor dat de kredietgever, kredietbemiddelaar of aangestelde vertegenwoordigers bij het opstellen van kredietproducten of bij het toekennen van, bij het bemiddelen bij of bij het verlenen van adviesdiensten inzake krediet en, in voorkomend geval, bij nevendiensten aan consumenten, of bij het uitvoeren van een kredietovereenkomst, op een eerlijke, billijke, transparante en professionele wijze optreden en rekening houden met de rechten en belangen van de consument. De activiteiten met betrekking tot de toekenning, bemiddeling of verlening van adviesdiensten aangaande kredietverstrekking of, in voorkomend geval, nevendiensten, worden gebaseerd op informatie over de omstandigheden van de consument en elke specifieke eis die de consument heeft medegedeeld, en op redelijke veronderstellingen aangaande de risico’s gerelateerd aan de situatie van de consument gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst. De activiteit met betrekking tot een dergelijke verlening van adviesdiensten wordt voorts gebaseerd op de krachtens artikel 22, lid 3, onder a), vereiste informatie.

Back to top