Home

Deze site biedt een commentaar van de bepalingen van het Wetboek economisch recht betreffende het krediet aan de consumenten (consumentenkrediet en hypothecair krediet). Het is de bedoeling bedrijven – onder meer kredietgevers, tussenpersonen en verzekeraars – toe te laten om hun contractuele documenten, hun beroepspraktijken en hun interne organisatie in overeenstemming te brengen met de wettelijke vereisten. Deze site heeft eveneens de ambitie om aan bedrijven en aan practici - advocaten, rechters, bemiddelingsdiensten - een bespreking per artikel aan te bieden, gevoed aan de hand van doctrinale studies en gepubliceerde rechtspraak.

Waarschuwing

De inhoud van deze site geeft de standpunten van de FOD Economie weer.  De standpunten in deze site worden gegeven onder voorbehoud van de soevereine beoordelingsmacht van de Nationale en Europese hoven en rechtbanken. De FOD Economie houdt zich het recht voor deze standpunten eenzijdig te wijzigen in functie van de evolutie van de rechtspraak en rechtsleer. 

Deze site werd gerealiseerd voor rekening van de FOD Economie door Frédéric de Patoul, advocaat bij de balie van Brussel met de steun van Woluweb

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is eigenaar van de auteursrechten met betrekking tot deze site. De teksten en informatie op de internetsite van de FOD Economie betreffende het consumentenkrediet worden gratis ter beschikking gesteld voor informatiedoeleinden. Zij kunnen worden gewijzigd in functie van de evolutie van de wetteksten en de interpretatie ervan door de administratie en de hoven en rechtbanken. De weergave van de adviezen en interpretaties van de administratie op de pagina's van deze site gebeurt onder het uitdrukkelijke voorbehoud van de soevereine beoordeling van de hoven en rechtbanken.

De reproductie van de informatie en de teksten die op huidige site worden verstrekt is toegelaten op voorwaarde dat de bron ervan wordt vermeld. De aandacht van de lezers wordt gevestigd op het feit dat sommige delen van deze informatie en teksten beschermd kunnen zijn door een intellectueel eigendomsrecht, onder meer van een auteursrecht.

De aanmaak van links naar pagina’s van deze site is toegelaten op voorwaarde dat:

  • het venster van de browser geen enkele andere informatie bevat dan de pagina van huidige site waarnaar wordt verwezen en het adres ervan,
  • geen enkele informatie die op huidige site wordt verstrekt, wordt gewijzigd.

De volgende afkortingen worden gebruikt op deze website.

Tenzij anders aangegeven in de context waarin ze worden genoemd, verwijzen de artikelen die op deze site worden vermeld naar het Wetboek economisch recht ("WER")(volgens het nummeringskenmerk dat in de Code wordt gebruikt), of naar het Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht ("KB JKP").

KB: koninklijk besluit
KB JKP: koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten (Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2016, bl. 70962).
CK : consumentenkrediet
WER: Wetboek van economisch recht
HK: hypothecair krediet
HKOB : hypothecaire krediet met onroerende bestemming
HKRB: hypothecair krediet met roerende bestemming
WCK: wet van 12 juni 1991 op het consumenten krediet (B.S. 9 juli 1991, p. 15203).
WHP: wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
WMC: wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (B.S. 12 april 2010)
LSP: wet van 10 december 2010 betreffende de betalingsdiensten.
GDPR: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april  2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Back to top